loading
Helemaal goed!
Helaas, dit is niet het goede antwoord. Probeer het nog een keer

Video wordt geladen...

Wat gaat hier mis?

 • Joss fietst tegen het verkeer in.
 • Joss verleent geen voorrang.
 • Joss fietst te snel.

Moet je altijd voorrang verlenen bij een kruising?

 • Ja, bij elke kruising geef je het overige verkeer altijd voorrang.
 • Nee, bij een gelijkwaardige kruising heeft verkeer van rechts voorrang.
 • Je mag zelf weten wie je voorrang geeft, dat is beleefd.

Door welk bord weet je of jij voorrang hebt?

Helemaal goed!
Helaas, dit is niet het goede antwoord. Probeer het nog een keer

Video wordt geladen...

Wat gaat hier mis?

 • Joss fietst zonder verlichting.
 • Joss geeft geen richting aan.
 • Het jongetje lette niet op welke kant Joss uitging.

Wanneer en op welke plekken moet je richting aangeven?

 • Alleen als je rechtsaf gaat.
 • Overal waar je links of rechts afslaat.
 • Als je wilt oversteken en er komt verkeer aan.

Wat doe je nog meer als je wilt afslaan?

 • Over je schouder kijken en opletten of er geen ander verkeer jouw kant op komt.
 • Roepen welke richting je uit wilt gaan.
 • Zwaaien naar de andere fietsers om te zien of zij goed opletten.
Helemaal goed!
Helaas, dit is niet het goede antwoord. Probeer het nog een keer

Video wordt geladen...

Wat gaat hier mis?

 • Joss had 2 meter eerder moeten stoppen.
 • Joss hoeft niet zo lang stil te staan.
 • Joss had de auto voor moeten laten gaan.

Hoe lang moet je minimaal stilstaan bij een stopbord?

 • 1 seconde
 • 3 seconden
 • 60 seconden

Mag je meerijden met iemand die vóór jou al heeft gestopt?

 • Ja, maar wel snel, want er kan weer verkeer aan komen.
 • Nee, elke verkeersdeelnemer moet weer opnieuw stoppen.
 • Alleen als diegene voor jou dat goed vindt.
Helemaal goed!
Helaas, dit is niet het goede antwoord. Probeer het nog een keer

Video wordt geladen...

Wat gaat hier mis?

 • De automobilist zag Joss niet tussen de auto's vandaan komen.
 • Joss zwaaide met de verkeerde hand.
 • De automobilist toeterde veel te hard.

Waarom is tussen auto's oversteken niet veilig?

 • Je kunt de auto's beschadigen met je tas.
 • Het overige verkeer ziet je niet staan tussen twee auto's.
 • Je kunt dan niet goed zien waar de weg begint.

Kun je altijd zomaar een zebrapad oversteken?

 • Ja, want iedereen weet dat je daar voorrang moet geven aan voetgangers.
 • Nee, je moet altijd goed blijven uitkijken, stopt het verkeer wel echt voor jou?
 • Ja, dat kan als je achter andere mensen aan loopt.
Helemaal goed!
Helaas, dit is niet het goede antwoord. Probeer het nog een keer

Video wordt geladen...

Wat gaat hier mis?

 • De fietser heeft geen licht op zijn fiets.
 • De fietser rijdt te snel.
 • Joss steekt zomaar over.

Wat kun je nog meer doen om op te vallen in het donker?

 • Een radio meenemen of heel hard fluiten, zodat men je ook hoort.
 • Draag opvallend gekleurde kleding en reflecterende banden om je arm.
 • Neem een zaklamp mee en schijn ermee in het rond.

Welke verlichting heb je minimaal nodig op je fiets?

 • Een zaklamp of een schijnwerper.
 • Een wit voorlicht en een rood achterlicht (met reflector).
 • Een knipperlichtje op je arm.
Helemaal goed!
Helaas, dit is niet het goede antwoord. Probeer het nog een keer

Video wordt geladen...

Wat gaat hier mis?

 • Joss had het bord moeten schilderen.
 • Joss heeft zelf een bord gemaakt.
 • Joss had het bord met plakband extra vast moeten maken.

Wat betekent dit bord?

 • Je mag hier niet in als je ouder dan 30 bent.
 • Je mag hier niet harder dan 30 km/u rijden.
 • Je mag hier niet langzamer dan 30 km/u rijden.

Wat betekent dit bord?

 • Je moet hier rechtdoor.
 • Je moet hier omkeren.
 • Je moet hier de lucht in.

Wat betekent dit bord?

 • Pas op voor overstekende herten.
 • Pas op, hier zit een slager in de buurt.
 • Pas op: kinderboerderij!

Wat betekent dit bord?

 • Dit is een eenrichtingsstraat. Je mag er alleen van deze kant in.
 • Hier moet je omhoog kijken, en niet alleen naar links of rechts.
 • Volg deze route tot het volgende bord.
Helemaal goed!
Helaas, dit is niet het goede antwoord. Probeer het nog een keer

Video wordt geladen...

Wat gaat hier mis?

 • De vrachtwagenchauffeur let niet op.
 • Joss fietst in de dode hoek.
 • Joss fietst de verkeerde kant op, hij moest rechtdoor!

Wat is een dode hoek?

 • De ruimtes rond een vrachtwagen die de chauffeur vanuit zijn cabine niet kan zien.
 • De plaats achter op de vrachtwagen.
 • De plek onder de vrachtwagen, waar de chauffeur je niet ziet.

Welke voertuigen hebben nog meer een dode hoek?

 • Scooters
 • Sportwagens
 • Bussen en tractoren
Helemaal goed!
Helaas, dit is niet het goede antwoord. Probeer het nog een keer

Video wordt geladen...

Wat gaat hier mis?

 • Joss rijdt aan de verkeerde kant van de weg.
 • Joss is niet goed zichtbaar.
 • Joss heeft zijn verlichting niet aan.

In welke landen fietst men aan de linkerkant?

 • België, Frankrijk en Duitsland.
 • Engeland, Ierland Schotland en Nieuw-Zeeland.
 • Engeland, Ierland en Denemarken.

Wat moet je doen als iemand aan de verkeerde kant rijdt?

 • Zeggen dat de persoon aan de andere kant van de weg moet rijden.
 • Naar de persoon zwaaien
 • Hard met je hoofd nee schudden

Algemene voorwaarden

Algemeen

 • Deze voorwaarden vormen de overeenkomst tussen Shell Nederland B.V. (Shell) en de deelnemende school met betrekking tot het Shell-VVN Verkeerspleinprogramma.
 • Het Shell-VVN Verkeerspleinprogramma bestaat uit een aantal onderdelen. Deze helpen kinderen uit groep 4, 5 en 6 van de basisschool vertrouwd te raken met bepaalde verkeersregels en - situaties. Daarnaast wordt de fietsbehendigheid van de kinderen geoefend.
 • Het is noodzakelijk dat er tijdens het uitvoeren van het programma een leerkracht en daarnaast twee hulpouders beschikbaar zijn om te assisteren met het Verkeersplein. Zij zullen worden ingezet om kinderen te wijzen op bepaalde risicovolle situaties en/of het wijzen op het niet naleven van verkeersregels of zij zullen anderszins worden ingezet om te assisteren. E.e.a. in overleg met de leerkracht en hulpouders.
 • Het programma begint exact op tijd. Scholen zijn ervoor verantwoordelijk dat de deelnemende leerlingen op tijd op de betreffende locatie zijn. Met het opzetten van het Verkeersplein zijn aanzienlijke kosten gemoeid en er wordt daarom verwacht dat alle leerlingen op tijd aanwezig zijn. Bij te laat komen kan het programma niet worden afgemaakt, aangezien de volgende klas dan alweer klaar staat.
 • Aan een programma kunnen maximaal 30 leerlingen deelnemen.
 • Bij meer dan 30 leerlingen is opsplitsing noodzakelijk en moet eventueel een extra vervolgprogramma worden gepland. Voor scholen in het speciaal onderwijs geldt een maximum van 20 leerlingen.
 • Bij het aanvragen van het Shell-VVN Verkeersplein dient de school een een terrein aan te wijzen in de omgeving van de school met een minimale afmeting van 15 x 28 meter. Dit terrein dient een verharde en zo vlak mogelijke ondergrond te hebben. Daarnaast moet het terrein goed bereikbaar zijn voor een truck met trailer van in totaal 12 meter en moet er stroom aanwezig zijn of moet er een mogelijkheid zijn om een aggregaat te plaatsen.
 • Bij het aanvragen van een Shell-VVN Verkeersplein dient er rekening mee te worden gehouden dat een vergunning bij de gemeente dient te worden aangevraagd indien het Shell-VVN Verkeersplein op openbaar terrein zal worden opgezet. Dit kan voor u worden geregeld, maar u dient er rekening mee te houden dat dit enkele weken in beslag zal nemen.
 • Het terrein dient te kunnen worden afgezet zodat het veilig is voor kinderen om te oefenen.

Voorbereiding van het programma

 • De leerkracht(en) dienen van te voren het toegestuurde lesmateriaal goed door te nemen en het programma voor te bereiden. De leerkracht kan bij eventuele vragen of onduidelijkheden contact opnemen via info@verkeerspleinen.nl .
 • Bij het toegestuurde lesmateriaal is informatie gevoegd die kan worden gebruikt om het programma na te bespreken in de klas.
 • De school dient de deelnemende leerlingen vooraf kenbaar te maken dat zij hun kleding moeten aanpassen aan de activiteit en het weer (regenpak/jas/handschoenen).

Programma

 • Starttijd van de eerste les is om 09:00 uur, de tweede les om 10.00 uur, de derde les begint om 11:00 uur, de vierde les zal om 13.00 uur starten en de vijfde om 14.00 uur.
 • Duur: ca. 1 uur per praktijkles.

Slotopmerkingen

 • (Verkeers-)veiligheid staat bij het uitvoeren van het project bij Shell en VVN hoog in het vaandel. Indien blijkt dat er niet voldaan kan worden aan de hierboven gestelde voorwaarden, dan kan de teamleiding besluiten het evenement geen doorgang te laten vinden of het al dan niet tijdelijk, te staken.
 • Shell-VVN Verkeersplein verzorgt het programma voor de groepen 4, 5 en 6. De leerkracht is hierbij aanwezig en houdt toezicht op en is verantwoordelijk voor de kinderen.
 • De school dient zorg te dragen voor een toereikende aansprakelijkheidsverzekering.
 • Shell en VVN zijn niet aansprakelijk voor het voor, tijdens of na de Shell-VVN Verkeerspleintraining ontstaan van enige (directe of indirecte) schade en/of letsel en de school zal Shell en VVN dienaangaande vrijwaren.
 • Bij erg slecht weer, of in geval van enige andere overmacht van de zijde van Shell-VVN Verkeersplein, besluit de teamleiding in overleg met de schoolleiding of het Shell-VVN Verkeersplein al dan niet doorgaat. De school kan op generlei wijze aanspraak maken op enige vergoeding.In overleg zal vervolgens een nieuwe datum worden afgesproken.
 • Om problemen met omwonenden te voorkomen is het aan te bevelen dat de school de huizen/bewoners die mogelijk overlast kunnen ondervinden van het Shell-VVN Verkeersplein 1 of 2 dagen van te voren informeert d.m.v. een kort briefje, dat het Shell-VVN Verkeersplein in hun straat een programma gaat uitvoeren en evt. dat de gemeente daarvoor een vergunning heeft verstrekt.
 • De teamleiding van het Shell-VVN Verkeersplein heeft een EHBO-training gevolgd en op het Verkeersplein is een complete EHBO-tas aanwezig.
 • Er kunnen tijdens het bezoek van de school aan het Shell-VVN Verkeersplein videofilm- of foto-opnames worden gemaakt. De school wordt verzocht de ouders hierover te informeren en eventueel bezwaar hiertegen kenbaar te maken aan de teamleiding van het Shell-VVN Verkeersplein.
 • De school zal er voor zorgen dat het team van het Shell-VVN Verkeersplein van toiletten gebruik kan maken. Indien dit niet mogelijk blijkt, dient de school dit aan te geven.
 • Voor de evaluatie van het uitgevoerde programma wordt een digitaal evaluatieformulier toegestuurd met het verzoek dit ingevuld retour te zenden.

Kosten

 • Wij doen veel moeite voor (en er zijn aanzienlijke kosten gemoeid met) het opzetten van het Verkeersplein bij u in de buurt. Dat gebeurt in beginsel kostenloos. Wij verwachten dan ook van de scholen die zich opgeven dat ze ook daadwerkelijk aanwezig zullen zijn bij de praktijkles met de door hen opgegeven klassen. Mocht een school de gemaakte afspraken niet nakomen dan zullen wij, behoudens overmacht aan de zijde van de school, een bedrag van Euro 750,- per gemist praktijklesuur in rekening brengen indien een of meerdere klassen niet aanwezig zijn. In geval van overmacht stelt de school het Shell-VVN Verkeersplein team via info@verkeerspleinen.nl z.s.m. in kennis van de bijzonderheden die het de school beletten de praktijkles doorgang te laten vinden.
Home

Basisschoolkinderen wegwijs maken met de verkeersregels in Nederland
 • Verkeersplein
 • Verkeerslespakket
 • Schoolplein-pakket
 • Locaties

Leren omgaan met verkeer

Samen met Veilig Verkeer Nederland (VVN) zet Shell het Mobiele Verkeersplein op. Hier maken we kinderen uit de groepen 4,5 en 6 van basisscholen vertrouwd met verkeersregels en -situaties.

Natuurlijk krijgen ze op school al theorieles. Maar wij willen kinderen in de praktijk leren omgaan met allerlei verschillende verkeerssituaties.

Hoe gaat dat in z'n werk?

Wij komen langs met een fraai bestickerde vrachtwagen volgeladen met verkeersborden, skelters, fietsjes, zebrapaden en stoplichten. Daarmee bouwen we een parcours waarop kinderen naar hartenlust verkeersregels en -situaties kunnen oefenen. Bovendien staat de speciale Verkeersplein Crew klaar om lessen uit te leggen, te helpen en te laten zien hoe ze in bepaalde verkeerssituaties moeten handelen. Het is niet alleen leerzaam, maar ook heel erg leuk!

Meer oefenen, minder slachtoffers

Het moderne verkeer is druk. Daarom willen we kinderen op een goede en speelse manier voorbereiden op deelname hieraan. Zo willen we bijdragen aan het terugdringen van het aantal jeugdige verkeersslachtoffers. Want ieder ongeluk is er één te veel!

thumbnail
Click to play

Eerst de theorie, dan de praktijk

VVN verzorgt al jaren verkeerslespakketten voor lagere scholen. Hierdoor heeft de organisatie de benodigde educatieve ervaring. Speciaal voor het Verkeersplein is er een bijpassend lespakket voor groep 4, 5 en 6.

Natuurlijk doet de school mee!

In het pakket vindt u een docentenhandleiding met daarin onderdelen die u al kunt voorbereiden in de klas. Ook vindt u een vragenlijst over het niveau van de groep en instructies voor de docent en de twee begeleidende ouders tijdens de praktijkles. We verwachten namelijk dat de school twee begeleidende ouders en een juf of meester beschikbaar stelt om mee te helpen tijdens de praktijkles. Het praktijkprogramma duurt een uur per klas.

Download lespakket

U ontvangt het lespakket wanneer u het Shell-VVN Verkeersplein boekt. Met dit lespakket kunt u op school een interactieve theorieles verzorgen over verkeersveiligheid. De lespakketten zijn geschikt voor de groepen 4, 5 en 6 of klik hier om alvast het lespakket te downloaden. De download zal automatisch starten.

   

Leren omgaan met verkeer

Het Schoolplein-pakket is een uitgebreid praktijkpakket waarmee u les kunt geven over verkeersveiligheid aan ongeveer tien kinderen per keer (uit groep 1 t/m 8). Het pakket bevat materialen om op het schoolplein diverse verkeerssituaties na te bootsen.

Een leuke en praktische toevoeging aan een bestaande theorieles.

Hoe gaat dat in z'n werk?

U kunt op deze website een aanvraag doen voor het pakket. Hierbij vult u alle gegevens in en geef uw voorkeur aan wanneer u het pakket wilt ontvangen. Wij sturen het gratis pakket kosteloos op. Met behulp van de uitgebreide instructiehandleiding kunt u de verschillende verkeerssituaties uitzetten, waarna de kinderen naar hartenlust met de situaties kunnen oefenen. Bekijk de video.

thumbnail Click to play

Inhoud van het pakket

In het pakket vindt u een praktijklesbeschrijving en handleiding om de les voor te bereiden. Er zitten diverse verkeersborden, een zebrapad en stoplichten in om te gebruiken bij de verkeerssituaties. Om deze situaties uit te zetten, gebruikt u de zes pionnen en een doos stoepkrijt. Achteraf kunt u de leerlingen belonen met een certificaat van deelname.

Locaties Verkeersplein

Het Shell-VVN Mobiele Verkeersplein reist iedere week naar een andere locatie: een centrale plek in uw stad of dorp, zodat alle omliggende basisscholen mee kunnen doen. In de algemene voorwaarden kunt u zien waar een locatie aan moet voldoen.

2013-2014

week 34 regio Noord
week 35 t/m 48 regio Zuid
Winterstop week 49 t/m week 9
week 10 t/m 18 regio Noord
week 19 t/m 29 regio Midden

* deze data zijn onder voorbehoud van het inschrijfproces.

Boek nu

Boek het verkeersplein bij u in de buurt

Vul hier uw gegevens in en wij nemen contact met u op. Wegens de overweldigende belangstelling kunnen wij u helaas geen garantie geven dat uw school wordt opgenomen in de planning voor 2013/2014.   Vul per groep een apart formulier in.

Alle gegevens zijn nodig om de aanvraag goed te verwerken.

De regio moet ingevuld zijn vóór u een voorkeursdatum kan invullen

De aanvraag is verstuurd en binnen 5 werkdagen wordt er contact met u opgenomen.

* We nemen persoonlijk contact met u op om een precieze datum af te stemmen.
   Voor meer vragen stuur een e-mail naar info@verkeerspleinen.nl

 • VVN Medewerker
 • Shell Medewerker
 • Shell Retailer/Dealer
 • Mond-tot-mondreclame
 • Zoekmachine
 • Anders, namelijk:

Boek nu

Boek het schoolplein-pakket bij u in de buurt

Met onderstaand formulier kunt u het pakket lenen voor 3 dagen om bij u op school op een educatieve en interactieve manier les te geven over verkeersveiligheid. Wilt u het pakket vaker gebruiken dan is het ook te koop. Vul uw gegevens en voorkeursdata in en wij nemen contact met u op.
Informatie over het schoolplein-pakket

Alle gegevens zijn nodig om de aanvraag goed te verwerken.

De regio moet ingevuld zijn vóór u een voorkeursdatum kan invullen

De aanvraag is verstuurd en binnen 5 werkdagen wordt er contact met u opgenomen.

* We nemen persoonlijk contact met u op om een precieze datum af te stemmen.
Voor meer vragen stuur een e-mail naar schoolpleinpakket@verkeerspleinen.nl

 • VVN Medewerker
 • Shell Medewerker
 • Shell Retailer/Dealer
 • Mond-tot-mondreclame
 • Zoekmachine
 • Anders, namelijk:

Tip: Informeer bij uw gemeente over mogelijkheden voor subsidie als u het pakket wilt aanschaffen.

De Baas

Vette beat voor verkeersveiligheid

De Baas –featuring Monsif– is een Nederlandse hiphop nummer over verkeer en veiligheid. Agent Joss legt samen met Monsif uit wat je wél en wat je niet moet doen in het verkeer.

Onderdeel van het lespakket

Muziek slaat goed aan bij de doelgroep. Daarbij, als kinderen meezingen, leren ze meteen de verkeersregels uit het hoofd. En als ze die beter kennen, zijn ze de baas in het verkeer.

Featuring Monsif

Scholieren kennen Monsif van 'Mee met me' en 'Helemaal'. Zijn deelname is een extra aanmoediging om de inhoud helemaal te leren.

Doe hier mee aan de Verkeersplein MuziekQuiz op Nickelodeon.nl/debaas

Available in iTunes

 • Over de actie
 • Helm info
 • Onderzoeksresultaten

Helm op je hoofd

Als iedere fietser een helm zou dragen, zou dat veel hoofd- en hersenletsel voorkomen. Waarom doet nog niet iedereen het dan? De regering denkt er aan om het te verplichten. Maar is dat nodig? Misschien zetten kinderen graag een helm op als ze:

1) goed snappen hoe veel veiliger het is,
en
2) ze het leuk vinden om een helm te dragen.

Shell en VVN onderzoeken het met dit pilotproject 'Helm op je hoofd' op vier scholen in Haarlem, Leiden, Alkmaar en Dordrecht. Kinderen van groep 3 en 4 krijgen een helm, goede uitleg over het nut van de fietshelm en veel aanmoediging. Over een paar weken kijken we of ze de fietshelm nog steeds dragen op de fiets.

thumbnail
Click to play

Let bij het kiezen van een fietshelm goed op:

1. Past precies!

Meet je hoofd een beetje boven de wenkbrauwen. In de helm staat een maat, die moet precies hetzelfde zijn als de omtrek van je hoofd.

2. Gemakkelijk te verstellen

Je helm moet stevig zitten, maar niet te strak. Als je de helm op hebt, moet je met je vinger tussen helm en hoofd kunnen. Met goede verstelbandjes kun je dat gemakkelijk instellen.

3. Belangrijk: slapen

De fietshelm moet niet alleen de bovenkant van je hoofd beschermen, maar ook je slapen en je voorhoofd en de achterkant van je hoofd.

4. Val = Nieuwe Kopen!

Als je met je helm bent gevallen, moet je een nieuwe kopen. Geen smoesjes, niet kijken naar barsten en nog even mee doorfietsen, altijd een nieuwe.

Onderzoeksresultaten

In 2013 hebben we onderzoek gedaan naar hoe we het dragen van een helm bij kinderen kunnen stimuleren. We zijn de campagne 'Helm op je Hoofd' gestart waarbij acht basisscholen uit 4 steden mee deden aan het onderzoek.

Om de helm aantrekkelijker te maken kregen leerlingen een stoer zwart model cadeau met verschillende stickervellen. Zo konden ze tijdens een lesuur hun persoonlijke helm 'stylen'.

Het resultaat
40% vindt de fietshelm cool als deze leuk en persoonlijk kan worden gemaakt. En nog veel belangrijker, 44% is de fietshelm ook gaan dragen.

thumbnail Click to enlarge

Bekijk de video's van Verkeerspleinen

Heb je zelf ook een leuke video gemaakt, stuur de youtube link naar video@verkeerspleinen.nl en misschien komt jouw video ook op de website!

 • thumbnail
  De scholen zijn weer begonnen
 • thumbnail
  Verkeersregels leren op verkeersplein Boxmeer
 • thumbnail
  Kinderen laten fiets controleren
 • thumbnail
  Shell Fietshelmen
 • thumbnail
  Agent Joss weet het wel
 • thumbnail
  Veilig leren fietsen op verkeersplein
 • thumbnail
  Opening Shell & VVN Verkeersplein
 • thumbnail
  Shell & VVN Verkeersplein/Traffic Park
 • thumbnail
  De 10.000ste deelnemer van Verkeersplein
 • thumbnail
  Nam Verkeersplein Echten

Videoquiz

Hieronder staan acht interactieve Verkeersplein-videoquizzen. Elke videoquiz heeft een ander onderwerp omtrent verkeersveiligheid. Klik op het gewenste onderwerp en bekijk klassikaal de video via het digibord of de beamer. Tijdens het kijken zal de video meerdere malen pauzeren en worden er per video een aantal vragen gesteld. Na het beantwoorden

van elke vraag wordt de video automatisch hervat. De videoquizzen zijn ook te bekijken zonder de vragen.

Tip: Hogere groepen kunnen de les ook zelfstandig op de computer uitvoeren.

 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail

Zonder vragen

 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail
 • thumbnail